AVALON BEACH 18 CHISHOLM AV

3 bed, 2 bath, 2 car
780m2